MindHub Middle е програма за деца на возраст од 8 и 9 години. Со оваа програма имаме цел да развиеме вештини за решавање проблеми, вештини за аналитичко и логичко размислување како и дигитални вештини кои ќе им помогнат на децата во нивниот понатамошен развој. Тука изучуваме основи на програмирање низ неколку модули, ставајќи акцент на проектно – ориентирана обука, со бавна транзиција во последниот дел од обуката и премин кон програмскиот јазик Python, со кој децата можат да создаваат сложени апликации како што се игри, веб-страници и многу повеќе. Нашиот систем на обука е ориентиран кон градење на социјална средина, работејќи во мали тимови каде што децата можат да ги развиваат своите социјални и презентациски квалитети.

Некои од нивоата во сегментираната програма се спроведуваат во рамките на програмата, на Училишната Телерик Академија.

Времетраење на секој ниво е 4 модула (16 седмици)!

years old
Ниво 1

Ниво 1 – Почетник програмер

years old
Ниво 2

Ниво 2 - Напредно блок програмирање

years old
Ниво 3

Ниво 3 - Експерт за програмирање со визуелен јазик

Погодни за деца кои ги поминале сите нивоа од 1 до 3